تشخیص برنج قلابی از برنج اصل

۱۴۰۱/۸/۲۵

برنج ایرانی یکی از بهترین برنج های دنیاست یا شاید بهترین برنج دنیا فقط برنج ایرانی باشد
اما با وجود برنج های پاکستانی و هندی و چینی یافتن برنج خوب در ایران کمی سخت شده است

تشخیص برنج قاطی شده و تقلبی با برنج یک دست

یکی از راه های قدیمی برای تشخیص این که برنج اصل است یا خیر این است که مطابق تصویر زیر مقداری از برنج را در یک ظرف شیشه ای تخت یا یک تکه شیشه بریزید و زیر آن دو لیوان قرار دهید به طوری که شیشه یا ظرف در هوا معلق باشد


سپس از زیر با نور موبایل یا چراغ قوه یا نور چراغ مطالعه نور بتابانید
سپس نوری که از برنج ها رد میشود را بررسی کنید ، نور باید به یک میزان از همه ی برنج ها رد شود
و اگر از دانه هایی کم یا زیاد رد شد این برنج قاطی شده است و اصل نیست

تشخیص برنج ماشینی از برنج طبیعی و اصل

برنج های ماشینی همه یک اندازه هستند زیرا با قالب درست میشوند یا حتی ممکن است با چندین قالب درست شوند و قاطی شوند که در این صورت هم در این برنج شما دو برنج یکسان را خواهید یافت ولی در برنج های طبیعی هیچ دو دانه ی برنجی یکسان نیستند

یک کیلو برنج برای چند نفر کافی است ؟

یک کیلو برنج ایرانی برای ۵ نفر کافی است

یک کیلو برنج پاکستانی برای ۶ نفر کافی است

یک گونی برنج ۱۰ کیلویی برای ۵۰ نفر کافی است

(برای ته دیگ باید یک کیلو جداگانه در نظر گرفت)

..